AgTech Connext… แพลตฟอร์มเชื่อมเกษตรกรไฮเทคกับสตาร์ทอัพเกษตรอัจฉริยะ

AgTech Connext เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยง “เกษตรกร กับ สตาร์ทอัพเกษตรอัจฉริยะ” สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสร้างโอกาส และ พัฒนาศักยภาพร่วมกันแบบทำงานจริงกับกลุ่มเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร… ซึ่งแพลตฟอร์ม AgTech Connext จะช่วยให้ AgTech Startup โอกาสได้ลงพื้นที่ทดสอบโมเดลธุรกิจของตนได้จริง กับ เกษตรกรตัวจริงบนแพลตฟอร์ม

AgTech Connext ดำเนินงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ ได้ริเริ่มโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการ AgTech Connext โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเกิดการเติบโตและเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีของสตาร์ทอัพ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมของ NAI กล่าวว่า… สตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech Startups เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจสำคัญตามแผนการพัฒนาสตาร์ทอัพรายสาขาของ สนช. หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ… เนื่องจากภาคเกษตรมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างสูง โดย สนช. ได้ดำเนินงานการพัฒนาและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของประเทศไทย ผ่านการยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยแนวคิดแบบวิสาหกิจเริ่มต้น… ดังนั้น การสร้างสะพานเชื่อมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ทอัพ จึงมีความสำคัญยิ่ง

โดยได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย… หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร… กรมการข้าว… กรมประมง และ กรมปศุสัตว์ ในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนเงินทุนกับเกษตรกรอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเงินร่วมลงทุนให้กับสตาร์ทอัพอย่างบริษัท อินโนสเปรซ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งภาคเอกชนทั้งจากบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบเครดิต AWS Cloud ให้แก่สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกมูลค่า 300,000 บาท ให้กับสตาร์ทอัพที่นำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมไปใช้งานจริงกับเกษตรกร

ส่วนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้มีสตาร์ทอัพเกษตร 14 รายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมแสดงฝีมือผ่านเวที AgTech Connext และ เกิดการจับคู่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพสู่เกษตรกร… ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเกษตรแม่นยำ สร้างตลาดออนไลน์ใหม่ให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพในการต่อยอดและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน โดยมีความท้าทายด้านระยะเวลา และ การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นอุปสรรคที่สำคัญด้วย…  ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่… SpermSpeed ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์กระตุ้นความเป็นสัดของโคและน้ำเชื้อโคคัดเพศที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ… Eden Agritech ซึ่งเป็นสารเคลือบยืดอายุผัก ผลไม้ และผลไม้ตกแต่ง… และ Algaeba หรือ อัลจีบา ซึ่งเป็นเครื่องนับสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า… โครงการ AgTech Connext 2022 ในปีนี้จะเพิ่มหน่วยงานพันธมิตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย เพื่อเชื่อมต่อไปยังกลุ่มธุรกิจเกษตรให้ขยายการใช้งานให้มากขึ้น นับได้ว่า เป็นก้าวสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นภาคการเกษตรให้หันมาใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหามากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติบน BCG Model และ จะนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจทางการเกษตรรูปแบบใหม่ที่สามารถเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงบนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ​​30 เมษายน 2022 แล้วครับ แต่ท่านที่สนใจสามารถติดตามการ Pithching และ คัดเลือกโครงการ รวมทั้งความคืบหน้าในการผลักดัน Startup ซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดที่ DEMO DAY ปลายไตรมาส 3 ช่วงปลายเดือนกันยายน 2022 ทีเดียว หลังจากนั้นก็คงเตรียมการเปิดให้ยื่นสมัครเข้าโครงการในปีหน้า 2023… ท่านจะมีเวลาเตรียมตัวอีกเกือบปีครับ

AgTech Startup ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการกรอกข้อมูลสมัครได้ที่นี่ครับ…  

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Energy Transition

Energy Transition… ปัจจัยเงินเฟ้อในปี 2022

วิกฤตพลังงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Energy Transition… ซึ่งมีการลงทุนในพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เติบโตขึ้น… ในขณะที่การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเกิดการชะลอตัวลงอย่างมาก และ ทดแทนโดยหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานทางผ่านไปสู่พลังงานสะอาด หรือ Transition Fuel เพิ่มขึ้นมาก…

Dusit Central Park

Dusit Central Park… ดุสิตธานีกับโมเดลอสังหาริมทรัพย์กลางกรุง

ลีลาการนำธุรกิจที่จับเอาคุณค่าและมูลค่ามาเขย่าใส่กัน กลายเป็นโมเดลธุรกิจเกินนิยามโรงแรม หรือแม้กระทั่งธุรกิจ Hospitality และผมคิดว่าเกินนิยามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาไกลมากทีเดียวสำหรับดุสิตธานีในวันที่… มีห้องพักทั่วโลก… มีร้านอาหารทั่วโลก… มีธุรกิจจัดเลี้ยงทั่วโลก… มีมหาวิทยาลัยของตัวเอง… และยังลงทุนร่วมกับพันธมิตรอีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส

ตัวเลขการใช้จ่ายกับ RPA Software ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

ข้อมูลจาก Gartner พบตัวเลขโดยประเมินการเติบโตของซอฟต์แวร์ RPA หรือ Robotic Process Automation ทั่วโลกถึงสิ้นปี 2022 จะแตะ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.5% จากปี 2021… โดยมีเทคโนโลยี Hyperautomation จากผู้พัฒนา Software RPA ช่วยสร้างการเติบโต และ ดึงดูดองค์กรสมัยใหม่ให้ยกระดับการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเร่งด่วน

พระราชบัญญัติ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 68 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562… ที่จริงการมาถึงของ พรบ. การประเมินฯ ดังกล่าว ก็สืบเนื่องมาจาก การประกาศใช้พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562