AgTech Connext… แพลตฟอร์มเชื่อมเกษตรกรไฮเทคกับสตาร์ทอัพเกษตรอัจฉริยะ

AgTech Connext เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยง “เกษตรกร กับ สตาร์ทอัพเกษตรอัจฉริยะ” สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสร้างโอกาส และ พัฒนาศักยภาพร่วมกันแบบทำงานจริงกับกลุ่มเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแก้ปัญหาทางการเกษตร… ซึ่งแพลตฟอร์ม AgTech Connext จะช่วยให้ AgTech Startup โอกาสได้ลงพื้นที่ทดสอบโมเดลธุรกิจของตนได้จริง กับ เกษตรกรตัวจริงบนแพลตฟอร์ม

AgTech Connext ดำเนินงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ ได้ริเริ่มโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการ AgTech Connext โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเกิดการเติบโตและเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีของสตาร์ทอัพ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมของ NAI กล่าวว่า… สตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech Startups เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจสำคัญตามแผนการพัฒนาสตาร์ทอัพรายสาขาของ สนช. หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ… เนื่องจากภาคเกษตรมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างสูง โดย สนช. ได้ดำเนินงานการพัฒนาและเร่งสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของประเทศไทย ผ่านการยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยแนวคิดแบบวิสาหกิจเริ่มต้น… ดังนั้น การสร้างสะพานเชื่อมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ทอัพ จึงมีความสำคัญยิ่ง

โดยได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย… หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร… กรมการข้าว… กรมประมง และ กรมปศุสัตว์ ในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนเงินทุนกับเกษตรกรอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเงินร่วมลงทุนให้กับสตาร์ทอัพอย่างบริษัท อินโนสเปรซ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งภาคเอกชนทั้งจากบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มอบเครดิต AWS Cloud ให้แก่สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกมูลค่า 300,000 บาท ให้กับสตาร์ทอัพที่นำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมไปใช้งานจริงกับเกษตรกร

ส่วนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้มีสตาร์ทอัพเกษตร 14 รายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาในภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมแสดงฝีมือผ่านเวที AgTech Connext และ เกิดการจับคู่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพสู่เกษตรกร… ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเกษตรแม่นยำ สร้างตลาดออนไลน์ใหม่ให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพในการต่อยอดและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน โดยมีความท้าทายด้านระยะเวลา และ การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นอุปสรรคที่สำคัญด้วย…  ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่… SpermSpeed ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์กระตุ้นความเป็นสัดของโคและน้ำเชื้อโคคัดเพศที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ… Eden Agritech ซึ่งเป็นสารเคลือบยืดอายุผัก ผลไม้ และผลไม้ตกแต่ง… และ Algaeba หรือ อัลจีบา ซึ่งเป็นเครื่องนับสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า… โครงการ AgTech Connext 2022 ในปีนี้จะเพิ่มหน่วยงานพันธมิตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย เพื่อเชื่อมต่อไปยังกลุ่มธุรกิจเกษตรให้ขยายการใช้งานให้มากขึ้น นับได้ว่า เป็นก้าวสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นภาคการเกษตรให้หันมาใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหามากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติบน BCG Model และ จะนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจทางการเกษตรรูปแบบใหม่ที่สามารถเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงบนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ​​30 เมษายน 2022 แล้วครับ แต่ท่านที่สนใจสามารถติดตามการ Pithching และ คัดเลือกโครงการ รวมทั้งความคืบหน้าในการผลักดัน Startup ซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดที่ DEMO DAY ปลายไตรมาส 3 ช่วงปลายเดือนกันยายน 2022 ทีเดียว หลังจากนั้นก็คงเตรียมการเปิดให้ยื่นสมัครเข้าโครงการในปีหน้า 2023… ท่านจะมีเวลาเตรียมตัวอีกเกือบปีครับ

AgTech Startup ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการกรอกข้อมูลสมัครได้ที่นี่ครับ…  

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

P2P Lending สินเชื่อที่อาจทำให้ระบบสินเชื่อธนาคารล่มสลาย…

26 กันยายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวและออกจดหมายข่าว ฉบับที่ 63/2561 เรื่อง กรอบการกำกับดูแล Peer-to-Peer Lending Platform ซึ่งเป็นการยืนยันความชัดเจนว่า กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูให้ FinTech อีกหนึ่งบาน…

Patient Satisfaction

The Future Of Healthcare Innovation… นวัตกรรมด้านสุขภาพในยุคหน้า

Pain Point หรือ ประเด็นเจ็บปวดในฝั่งคนไข้ และ ผู้บริโภคในอุตสากรรมสุขภาพและการแพทย์ จึงไม่ใช่เทคโนโลยีสูงส่ง หรือ เทคนิดการเยียวยาสุดวิเศษจากการค้นพบหรือทดลองอะไรใหม่ และ ได้ผลอย่างไร? กับใคร?… เพราะคนไข้ และ ผู้บริโภคที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจริงๆ มักไขว่คว้าข้อมูลนอกเหนือจากที่ได้จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสายสุขภาพ ซึ่งมีให้น้อยนิดเหมือนกันทั่วโลก แบบนั่งรอหมอมาครึ่งวันพบกันห้านาที…

Hydrogen Economy

Hydrogen Economy… แนวโน้มและทิศทาง 2022-2030

ภาพรวมไฮโดรเจนจากเอกสารชื่อ HYDROGEN INSIGHTS 2021 โดย Hydrogen Council และ McKinsey & Company ได้ออกรายงานพบการลงทุนสร้างโรงแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบ Green Hydrogen มีมากถึง 359 ทั่วโลก และเป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 131 โครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021… มีเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้นราว 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ คาดว่าจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

Zapps by Zoom

My Zapps By Zoom

กลยุทธ์การเปิดทางให้แอพพลิเคชั่นองค์กรทุกรูปแบบ สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมยังคงเห็นหน้าพูดคุยและประสานงานกันไปจนจบ Task หรือเสร็จธุระที่ต้องช่วยกันผลักดัน