ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

บสย. Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs

การ Rebranding BEYOND BORDERS : ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด… บสย. จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ บสย. ทั้งรูปแบบธุรกิจ และ โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ บสย. มีบทบาทที่ชัดเจนต่อภาคธุรกิจ และ เข้าถึงง่ายมากขึ้น ภายใต้ยุคสมัยที่การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal รวมถึงกระแส Digital Disruption ที่เข้ามามีบทบาทและผลกระทบมากขึ้น