สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารโลก และ โอกาสส่งออกอาหารแปรรูปของไทย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีมติรับทราบความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) โดยคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แจ้งข่าวความคืบหน้าด้วยตัวเอง… ซึ่งตั้งเป้าส่งออกอาหารแปรรูปของไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ด้วยมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาท… โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.4% และ ผลักดันเป้าหมายปี 2565 ทั้งปีให้ทะลุ New High 1,300,000 ล้านบาท พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรับมือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารโลก ก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก ผ่าน 4 มาตรการ เพื่อเร่งสร้างโอกาสสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนี้

มาตรการที่ 1… การสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ หรือ Food Warriors ผ่าน 4 หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม… กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม… สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ สถาบันอาหาร ในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และ มาตรฐานฮาลาล หรือ HALAL ถ่ายทอดความรู้เชิงธุรกิจและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เช่น การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล รวมทั้งสิ้น 3,218 ราย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 390 ผลิตภัณฑ์  

มาตรการที่ 2… การสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต มีการเชื่อมโยงกลไกและให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  โดยมีผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 651 ราย สร้างนักวิจัยให้สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง เช่น การวิจัยและพัฒนาสารสกัดที่มีฤทธิ์ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับผู้สูงอายุ และจัดให้มีศูนย์บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารให้บริการครบวงจร นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานกว่า 791 ราย

มาตรการที่ 3… การสร้างโอกาสทางธุรกิจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19  โดยในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้าระดับโลกในไทย จำนวน 2 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนในแฟลตฟอร์ม ทั้งสิ้น 2,363 ราย 2,088 บริษัท 97 ประเทศ มูลค่าการสั่งซื้อรวมประมาณ 3,122.8069 ล้านบาท  ด้านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การส่งเสริม กิจการอุตสาหกรรมแปรรูปที่เป็น SMEs มูลค่า 322 ล้านบาท และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ SMEs Big Data 

มาตรการที่ 4… สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารจำนวน 14 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดทำโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยการจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำโครงการเตรียมความพร้อม Smart Farmer ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

ด้านคุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ.  กล่าวว่า… จากสถานการณ์วิกฤตอาหารโลก ปี 2565 ที่ผลผลิตลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้น สร้างความกังวลถึงผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารในหลายมิติ ทั้งทางด้านความเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร โภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยนั้น… ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก โดยมีสินค้าหลักที่ส่งออก ได้แก่ ข้าวซึ่งผลิตได้ 22 ล้านตัน บริโภค 10 ล้านตัน… แป้งมันสำปะหลังผลิตได้ 7 ล้านตัน บริโภค 2 ล้านตัน… โปรตีนจากไก่และสุกร ขณะเดียวกันยังเป็นประเทศที่พึ่งพิงการนำเข้าอาหาร เช่น ปลาทะเลแช่แข็ง ข้าวสาลี และข้าวโพด ซึ่งในส่วนของสินค้าที่ต้องนำเข้านั้น ทางภาครัฐจะมีกลไกในการควบคุม ดูแลไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และเมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านอุปทาน หรือ Supply อาหารของไทยแล้ว คาดว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารอย่างแน่นอน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Image Recognitions Technology

Image Recognition Technology… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เลียนแบบดวงตาและสมอง

โครงงาน หรือ โครงการที่ต้องการพัฒนาขึ้นบนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่ขั้นโครงงานนักเรียน ไปจนถึงโครงงานของ Tech Startup ที่หวังครองตลาดนั้น… โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังมีน้อยและกลัว DeepTech ระดับ AI/ML หรือ Artificial Intelligence/Machine Learning กันเป็นส่วนใหญ่… ซึ่งแม้แต่โครงงาน หรือ โครงการประยุกต์ใช้ Image Recognitions Technology ซึ่งเป็นพื้นฐานของ AI ก็ถือว่ามีน้อย และ ทั้งช้า ทั้งล้าหลังอย่างน่าเสียดาย

Thailand Capital Gains Tax

พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gains Tax… เพื่อวิสาหกิจริเริ่มใหม่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองที่สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ DCT ภายใต้การนำของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ และ เครือข่ายพันธมิตร ทั้ง NSTDA หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ก.ล.ต. ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และ กรมสรรพกร เพื่อออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gain Tax สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย…

Customer Decision Journey ขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า

หลังจากปิดงานเขียนเรื่องบรรยากาศตอนที่แล้วไป ผมก็นึกถึงคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาได้… คือคำว่า Decision Journey หรือขั้นตอนการตัดสินใจ ที่การขายสินค้าแต่ละประเภท ก็จะมีขั้นตอนการตัดสินใจที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป

Electrical Contractors

แนวโน้มรับเหมางานระบบ Mechanical & Electrical 2020

ผู้รับเหมางานระบบหรืองาน M&E หรือ Mechanical & Electrical หลักๆ ก็จะมีงานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานด้วย… ซึ่งมูลค่างาน M&E จะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ของมูลค่าก่อสร้างรวมโดยประมาณ… SCBEIC ให้ตัวเลขมูลค่าตลาดของปี 2019 จะเติบโตราว 8% YoY