Oceanix City

OCEANIX CITY… เมืองลอยน้ำ

OCEANIX CITY เป็นเมืองที่ถูกออกแบบให้ชุมชน หรือ หมู่บ้านหนึ่งถูกสร้างบนแพลตฟอร์มที่ลอยน้ำได้ โดยออกแบบเป็นพื้นที่ Mixed-Used สำหรับมนุษย์อยู่เหนือผิวน้ำ โดยพื้นส่วนล่างต่ำกว่าระดับน้ำจะใช้เป็นฟาร์มแนวตั้งทั้งแบบ Hydroponics และ Aeroponics และ ยังใช้พื้นน้ำใต้แพลตฟอร์มทำกระชังสัตว์ทะเลได้ด้วย… ส่วนพลังงานก็จะได้จากแสงอาทิตย์และการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับท้องน้ำนั่นเอง