Ichimoku Kinko Hyo... นักวิเคราะห์เซียนเหยียบเมฆ

Ichimoku Kinko Hyo… นักวิเคราะห์เซียนเหยียบเมฆ

ประเด็นก็คือ Ichimoku Cloud จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบกรอบราคา ซึ่งต่างจากการใช้ค่าเฉลี่ยแบบค่าเดียวเหมือนเครื่องมือวิเคราะห์แบบอื่น ในขณะที่แท่งเทียนราคาที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือเมฆ ก็จะบอกนักลงทุนว่าราคาหลักทรัพย์รายการนั้นกำลังแพง และ มีโอกาสจะเคลื่อนต่ำลงมาหาเมฆที่ลอยอยู่ต่ำกว่า… ในทางตรงกันข้าม หากแท่งเทียนราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เมฆก็มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นไปหาเมฆที่ลอยอยู่สูงกว่า… ส่วนกรณีแท่งเทียนราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเงาเมฆ ก็จะแปลได้ว่าราคากำลังหาทิศทาง หรือ Sideway อยู่