Binance Smart Chain

Binance Smart Chain และ Decentralized Application

การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ต้องการใช้ DApp หรือ Decentralized Application ซึ่งต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain ในการขับเคลื่อนนั้น… การใช้งาน Blockchain ไม่ได้มีแต่การใช้ทำ Token เพื่อระดมทุนอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างระบบนิเวศน์เพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ได้อีกมาก… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อสร้าง DeFi หรือ Decentralized Finance Platform เพื่อให้บริการฝากถอนกู้ยืม… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำโฉนดที่ดินดิจิทัลแบบของรัฐบาลประเทศสวีเดน หรือ กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและใบประกาศของบางมหาวิทยาลัยในบางประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นต้น