Thai real estate land and house tax

คลังลดภาษีที่ดินและเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่

กรมธนารักษ์ประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่อีก 1 ปี ให้ใช้ฐานเดิมในการประเมิน พร้อมพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด19 ต่อประชาชน