THE TREASURY DEPARTMENT

กรมธนารักษ์และนโยบายจัดเก็บรายได้เข้ารัฐปี 2564

กรมธนารักษ์ตั้งเป้าหมายเก็บรายได้เข้ารัฐประมาณ 10,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อเก็บรายได้เข้าประเทศตามเป้าที่ตั้งไว้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ก็จะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม