Rubber

ราคายางพาราไทยและแนวโน้มยางพาราไทย พ.ศ. 2562–2564

ราคายางโดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ และอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ จากสัญญาณตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่มีแรงเทขายในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปี 2020