GAP Audit

โครงการ Q อาสา… ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ดำเนินการ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือ โครงการ Q อาสา ในปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนสภาเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สระแก้ว และพัทลุง