fruits export

ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม

ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งเป้าอยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศต้องเรียนและรู้อะไรบ้าง… คำแนะนำแรกคือ… ติดต่อไปศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ONESTOP Export Service Center หรือ OSEC ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์…

Hello