Biomass

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยเห็นชอบโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมาย 150 เมกะวัตต์… แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 75 MW และ ก๊าซชีวภาพ 75 MW โดยใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ กำหนดให้ใช้พืชพลังงาน ผสมน้ำเสียและหรือของเสียไม่เกิน 25 %…

Hello