WellnessTraveling Thailand Chivasom

Wellness Traveling… แนวโน้วและแนวทาง

หลัง COVID19 เป็นยุคของการทำงานออนไลน์เฟื่องฟู ซึ่งกิจกรรมการประชุมออนไลน์ และการอนุมัติสั่งงานต่างๆ ทางดิจิทัลถือเป็นเรื่องปกติชัดเจนในยุค POST COVID19… ซึ่งทำให้คนส่วนหนึ่งสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ แบบที่เรียกว่า Works Anywhere… แถมคนเหล่านี้บางส่วนมีบ้านหลายหลังในหลายเมือง และคนที่สามารถ Works Anywhere ทั้งหมดล้วนมีกำลังซื้อสูง… แถมยังมีแนวโน้มชัดเจนที่องค์กรส่วนใหญ่ จะจ้างงาน Anywhere Workers เป็น Outsource… และแถมซ้ำยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่า คนทำงานในองค์กรเองก็จะได้วันพักผ่อนประจำปียาวนานขึ้นอีกต่างหาก

Hello