Government Senior Complex

Senior Complex Project… กรณีศึกษาโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ–ธนารักษ์

โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” หรือ Senior Complex บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 1 / 2563… อ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้เห็นชอบมาตรการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex บนที่ดินราชพัสดุ

Hello