survey and civil engineer

จัดรูปที่ดินใหม่ 44 จังหวัด…

การจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จากเจ้าของที่ดินและภาครัฐช่วยกันพัฒนา วางโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ เป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง แก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เปิดพื้นที่ตาบอด ให้เข้าถึงได้ เพิ่มมูลค่าที่ดินให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้รัฐประหยัดค่าเวนคืนที่ดิน