FARMERSCUT.COM

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจาก FarmersCut ก็คือ… การนำแนวคิดการทำสวนผักแบบ Dryponic มาพัฒนาที่ดินและใส่เข้าไปในระบบนิเวศน์ของเมือง… นำแนวคิด Harvest on Demand มาทำการตลาดกับสินค้าเกษตรกลุ่มอาหาร… ที่ผมคิดว่าทำได้ทั้งกับพืชอาหารและเนื้อสัตว์รวมทั้งแมลงต่างๆ